Iepirkumi un izsoles

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustamas mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes iekārtas Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2 pārdošana

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (Elektronisko izsoļu vietne) ar augšupejošu soli pārdod kustamu mantu - ūdens skaitītāju pārbaudes iekārtu Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2 Iekārta atrodas Rīgā. 

Izsoles sākumcena - EUR 4800. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 2023. gada 3. novembrī plkst.13.00, izsoles noslēgums - 2023. gada 23. novembrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 13. novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā (EUR 480) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas" norēķinu kontā AS "Swedbank" kontā Nr. LV38HABA0001407049821, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu - 1 mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Par kustamas mantas apskati zvanīt 26304136. Par izsoles norisi zvanīt 26304135.

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustamas mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes iekārtas Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2 pārdošana

SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” paziņo, ka  kustamas mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes iekārta Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2, 2. izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka Izsoles dalībnieks SIA “Sertificēšanas un testēšanas centrs”, kurš nosolījis augstāko cenu nokavējot Noteikumu 6.10. noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudējis iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem. 
SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod kustamu mantu - ūdens skaitītāju pārbaudes iekārta Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2 .  Iekārta atrodas Rīgā. 

Izsoles sākumcena - EUR 4800. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 2022. gada 10. novembrī 13.00, izsoles noslēgums - 2022. gada 30. novembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas"  norēķinu kontā nodrošinājuma summa elektroniskās izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, maksājuma mērķī norādot: Kustamās mantas - ūdens skaitītāju pārbaudes iekārtas Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2, izsoles nodrošinājums, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – 2 nedēļu laikā no paziņojuma par pirkuma summas saņemšanas dienas

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Par kustamas mantas apskati zvanīt 26304136. Par izsoles norisi zvanīt 26306979.

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustamas mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes iekārtas Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2 pārdošana

Izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod kustamu mantu - ūdens skaitītāju pārbaudes iekārta Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2 .  Iekārta atrodas Rīgā. 

Izsoles sākumcena - EUR 4800. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 2022. gada 5. oktobrī 13.00, izsoles noslēgums - 2022. gada 25. oktobrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas"  norēķinu kontā nodrošinājuma summa elektroniskās izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, maksājuma mērķī norādot: Kustamās mantas - ūdens skaitītāju pārbaudes iekārtas Zenner Nr. ZR-RPS-06.98 ar skaitītāju skalošanas stendu SM 40/10x2, izsoles nodrošinājums, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu – 2 nedēļu laikā no paziņojuma par pirkuma summas saņemšanas dienas

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Par kustamas mantas apskati zvanīt 26304136. Par izsoles norisi zvanīt 26306979.

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustamas mantas – ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z pārdošana

SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” paziņo, ka 2022. gada 12. jūlijā atsavināta,  pārdodot par brīvu cenu SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” piederoša kustama manta – ūdens skaitītāju pārbaudes stends JOS 40Z.  

Par kustamās mantas pircēju apstiprināts SIA “AFF Lab”, reģistrācijas Nr. 44103145453, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu EUR 7441,50 (septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro un 00 centi), ieskaitot 21 % PVN.


SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003435328, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, paziņo, ka pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z. Ūdens skaitītāju pārbaudes stenda JOS 40Z nosacītā cena – 6 150,00 EUR (seši tūkstoši viens simts piecdesmit euro 00 centi) bez PVN.

Kustamās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā - Valmierā, V. Baloža ielā 13A, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar juristi Unu Celmiņu (tālrunis – + 371 26306979; e-pasts: una.celmina@lnmc.lv).

Ar pārdošanas noteikumiem iespējams iepazīties SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” mājas lapā www.lnmc.lv

Kustamās mantas pircējam pieteikums jāiesniedz no 2022.gada 5. jūlija līdz 2022.gada 12. jūlija plkst. 12.00, nosūtot pa pastu uz adresi Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, vai elektroniski uz e-pastu info@lnmc.lv

Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā.

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustama manta - ūdens skaitītāju paārbaudes stenda JOS 40Z, pārdošana izsolē - 2. kārta

“Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nav pārsolījuši sākumcenu.”
SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā 2. kārtas izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod kustamu mantu - ūdens skaitītāju pārbaudes stendu JOS 40Z.  Iekārta atrodas Valmierā. 

Izsoles sākumcena - EUR 6150. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 2022. gada 3. maijā 13.00, izsoles noslēgums - 2022. gada 23. maijā plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 13. maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā (EUR 615) no izsolāmā kustamā īpašuma sākumcenas SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas" norēķinu kontā AS "SWED banka" kontā Nr. LV38HABA0001407049821, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu - 1 mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Par kustamas mantas apskati  un par izsoles norisi zvanīt 26306979 vai rakstīt uz e-pastu una.celmina@lnmc.lv  

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustamas mantas – automašīnas ŠKODA ROOMSTER, pārdošana izsolē

SIA „Latvijas nacionālais memtroloģijas centrs” paziņo, ka 2022.gada 2. maijā atsavināta,  pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” piederoša kustama manta – saimnieciskajā darbībā neizmantota automašīna ŠKODA ROOMETSR (valsts reģ. Nr. HF4580; izlaiduma gads 2008.g.; šasijas numurs TMBMD25J095019649; degvielas tips – benzīns).  

Par izsoles uzvarētāju pasludināta Aija Paleja, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 1936 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro, 00 centi), ieskaitot 21% PVN.


SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – vieglajai automašīnai ŠKODA ROOMSTER, reģistrācijas Nr. HF4580

Sākumcena – 1500 euro bez PVN, solis - 100 euro bez PVN, nodrošinājuma maksa – 150 euro bez PVN.

Samaksa par pirkumu – 2 nedēļu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 11.04.2022. plkst.13:00 un noslēdzas 02.05.2022. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 11.04.2022. plkst.13:00 līdz 21.04.2022. plkst. 23:59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.

Par kustamo mantu un to apskati zvanīt 29108649

Par izsoles norisi zvanīt 26306979

Rakstiskā izsole garāžas nomai Daugavpilī, Kraujas ielā 1A k-1-17

2022. gada 8. aprīlī plkst. 13:00 SIA LNMC notika nekustamā īpašuma – garāžas – Daugavpilī, Kraujas ielā 1A k-1-17, nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības uz nekustamā īpašuma nomu, par summu 301,00 EUR/mēnesī ieguva SIA “BF-EXPERTS”, reģ. Nr . 40203083702.


Rakstiskā izsole garāžas nomai Daugavpilī, Kraujas ielā 1A k-1-17

Izsoles veids – nomas tiesību izsole

Izsoles rīkotājs – SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”

Objekta adrese – Daugavpils, Kraujas ielā 1A k-1-17

Kadastra apzīmējums – 05000100722001

Nomas objekta apraksts – garāža ar kopējo platību 151,2 m². Ekspluatācijas uzsākšanas gads 1968. Ēkas adrese - Kraujas iela 1A k-1-17, Daugavpils. Inženiertīkli, aprīkojums – elektroapgāde un ūdensapgāde – centralizēta, kanalizācija – vietējā. Konstruktīvais risinājums – pamati – dzelzsbetons/betons; ārsienas – ķieģeļu mūris, pārsegumi - dzelzsbetons/betons, ailes – koka vārti, koka logi, jumts – elastīgie lokšņu materiāli.

Izsoles nodrošinājums - 10% (desmit procentu) apmērā no izsolei nodotā Objekta gada nomas maksas sākumcenu – 360 EUR

Izsoles sākumcena – 300 EUR (bez PVN) par īpašuma nomu mēnesī

Iznomāšanas termiņš – nomas līgums tiek slēgts uz 3 (trīs) gadiem.

Nomas līguma termiņš, ja to pieļauj normatīvie akti, var tikt pagarināts, pusēm rakstiski vienojoties, ja nomnieks labticīgi pildījis līguma pienākumus, tostarp, viņam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju.

Apakšnomas iespējas – nav.

Izsoles veids, datums, laiks un vieta – Rakstiska izsole (pieteikuma atvēršanas sanāksme) notiks 2022. gada 8. aprīlī plkst. 13:00 Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, Sabiedrības 226. telpā.

Pretendentu pieteikumam pievienoto dokumentu atbilstības pārbaude noteikumu prasībām notiek slēgtā sēdes daļā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš - Pieteikums pa pastu vai personīgi jānogādā uz šādu adresi: SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, Pirmdiena – Piektdiena: 9:00 līdz 16:00.

Objekta apskate - Ar Objekta tehnisko stāvokli visas ieinteresētās personas var iepazīties no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10:00-15:00, vismaz 2 (divu) darba dienu iepriekš piesakoties pie pa mobilo tālruni 28373847 vai e-pastu: aleksandrs.lebedeks@lnmc.lv

Papildus informācija – pārējos iznomāšanas nosacījumus skatīt izsoles noteikumos

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” kustama manta - ūdens skaitītāju paārbaudes stenda JOS 40Z, pārdošana izsolē

“Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nav pārsolījuši sākumcenu.”
SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod kustamu mantu - ūdens skaitītāju pārbaudes stendu JOS 40Z.  Iekārta atrodas Valmierā. 

Izsoles sākumcena - EUR 7680. Izsoles solis - EUR 100.

Izsoles sākums - 2022. gada 22. martā 13.00, izsoles noslēgums - 2022. gada 11. aprīlī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. aprīlim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā (EUR 768) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas" norēķinu kontā AS "SWED banka" kontā Nr. LV38HABA0001407049821, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu - 1 mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Par kustamas mantas apskati zvanīt 26304136. Par izsoles norisi zvanīt 26306979.

SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” nekustamā īpašuma Mālu ielā 35a, Liepājā, kadastra numurs 17005340001, pārdošana izsolē

SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” paziņo, ka 2022. gada 1. jūnijā atsavināts,  pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” piederošs nekustamais īpašums – Mālu ielā 35A, Liepājā, kadastra Nr.17005340001.  

Par izsoles uzvarētāju pasludināts Zigmārs Kaprānovs, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto nekustamo īpašumu par kopējo summu 41 000 EUR (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 centi).

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (reģistrācijas Nr.40003435328) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Mālu ielā 35A, Liepājā (kadastra Nr. 17005340001) ar kopējo platību 151,7 m².

Izsoles sākumcena - EUR 17 000. Izsoles solis - EUR 500.

Izsoles sākums - 2022. gada 8. martā 13.00, izsoles noslēgums - 2022. gada 7. aprīlī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 28. martam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā (EUR 1700) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas" norēķinu kontā AS "SWED banka" kontā Nr. LV38HABA0001407049821, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Samaksa par pirkumu - 1 mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Par nekustamo īpašumu un to apskati zvanīt 26364601. Par izsoles norisi zvanīt 26306979.

No 01.01.2019. visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, turpmāk ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) - www.eis.gov.lv pasūtītāja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1535
Nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2018_2
Publikācijas datums: 13.06.2018.

Paredzamā līgumcena: līdz 12 500.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 04.07.2018.
Lēmuma pieņ. datums: 04.07.2018.

Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.

Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīces iegāde: ID LNMC_2018_1
Publikācijas datums: 09.05.2018.

Paredzamā līgumcena: līdz 22 000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 24.05.2018.
Lēmuma pieņ. datums: 23.05.2018.

Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_2017_11
Publikācijas datums: 17.11.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 9000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 11.12.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 11.12.2017.

Izpildītājs: SIA "Doma"
Līgumcena: 6700.00 EUR (bez PVN)

Rentgenstaru fluorescences analizatora iegāde: ID LNMC_2017_10
Publikācijas datums: 16.11.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 28 000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 04.12.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 04.12.2017.

Izpildītājs: SIA RKF "Dalks"
Līgumcena: 27 750.00 EUR (bez PVN)

Jaunu mērlentu un mērlineāla iegāde: ID LNMC_2017_9
Publikācijas datums: 15.09.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 250.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 05.10.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 05.10.2017.

Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" automašīnu remonts un tehniskās apkopes: ID LNMC_2017_8
Publikācijas datums: 08.08.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 26500.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 12.09.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 28.08.2017.

Izpildītājs: 1.daļa - SIA "CTA"
Līgumcena: 6200.00 EUR (bez PVN)

Izpildītājs: 2.daļa - iepirkuma procedūra izbeigta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Izpildītājs: 3.daļa - SIA "CTA"
Līgumcena: 10000.00 EUR (bez PVN)

Izpildītājs: 4.daļa - SIA "Skandi Motors" filiāle "Liepāja"
Līgumcena: 2300.00 EUR (bez PVN)

Telpu un fasādes fragmentu remonts: ID LNMC_2017_7
Publikācijas datums: 08.08.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 10000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 24.08.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 24.08.2017.

Izpildītājs: SIA "Konstance ARMS"
Līgumcena: 11876.64 EUR (bez PVN)

Biroja telpu sargu pakalpojumi: ID LNMC_2017_6
Publikācijas datums: 08.05.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 25000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 15.05.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 15.05.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas publiskā iepirkuma nolikumā.

Etalonu kalibrēšana: ID LNMC_2017_5
Publikācijas datums: 28.04.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 4000.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 12.05.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 11.05.2017.

Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

Degvielas iegāde un uzpilde izmantojot pēcapmaksas kartes: ID LNMC_2017_4
Publikācijas datums: 24.04.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 41999.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 08.05.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 08.05.2017.

Izpildītājs: SIA "Circle K Latvia"
Līgumcena: 34508.00 EUR (bez PVN)

Mērīšanas līdzekļu kalibrēšana: ID LNMC_2017_3
Publikācijas datums: 10.04.2017.

Paredzamā līgumcena: līdz 11700.00 Eur (bez PVN)

Publikācijas datums: 25.04.2017.
Lēmuma pieņ. datums: 24.04.2017.

Izpildītājs: Iepirkuma procedūra izbeigta, jo nav saņemts neviens piedāvājums

©2024 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs". Visas tiesības aizsargātas.

Meklēt

Lai nodrošinātu vislabāko www.lnmc.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Lai iepazītos vairāk par mūsu izmantotajām sīkdatnēm vai kā izdzēst sīkdatnes, spiediet šeit sīkdatņu (cookies) izmantošana.

  Piekrītu izmantot sīkdatnes.