Dalībnieku sapulces lēmumi

Dalībnieku sapulces lēmumi 2021.g.

06.10.2021. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” darbības pārskatu par 6 mēnešiem

1.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

1.2. Uzdot Sabiedrības valdei uz nākamo Sabiedrības dalībnieku sapulci, kurā tiks ziņots par Sabiedrības 9 mēnešu darbības rezultātiem, sagatavot:

1.2.1.     konkrētus priekšlikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai un detalizētu rīcības plānu ar laika grafiku, norādot turpmākās veicamās darbības Stratēģijā ietverto uzdevumu izpildei (tostarp iekavēto uzdevumu izpildei), lai tiktu sekmīgi sasniegti Stratēģijā izvirzītie mērķi;

1.2.2.     izvērtējumu par situāciju ar Sabiedrības valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un problēmjautājumu iespējamiem risinājumiem.

08.06.2021. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” darbības pārskatu par 3 mēnešiem

1.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par Sabiedrības nerevidētajiem operatīvajiem datiem par 3 mēnešiem.

14.04.2021. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2020. gada pārskata apstiprināšanu

1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu.

1.2. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “D. Daņēvičas revidentu birojs” (Licences Nr. 33) 2021.gada 5.marta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2020.gada 31.decembri, kā arī par Sabiedrības darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2020.gadā.

1.3. Uzdot Sabiedrības valdei turpināt sekot līdzi un regulāri informēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi par Covid-19 ietekmi uz Sabiedrības darbību.

1.4.  Uzdot Sabiedrības valdei līdz š.g. 28.aprīlim iesniegt valsts kapitāla daļu turētājam Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 2.punktā minēto pārskatu kopā ar valdes vērtējumu par kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra izstrādātajās vadlīnijās “Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme” noteikto, kā arī ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra skaidrojumus par iesniedzamo informāciju un plānoto vērtēšanas procesu.

14.04.2021. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2020. gada peļņas izlietošanu

2.1. Sabiedrības 2020.gada peļņu 843 euro apmērā sadalīt šādi:

  • peļņas daļu 80% apmērā – 674,40 euro izmaksāt dividendēs;
  • peļņas daļu 20% apmērā – 168,60 euro novirzīt Sabiedrības attīstībai.

02.03.2021. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” darbību 2020. gadā

1.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības darbību 2020.gadā

02.03.2021. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2021. gada budžetu un darbības plānu

2.1.Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu un darbības plānu.

2.2. Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam sekot līdzi Sabiedrības 2021.gada budžeta un darbības plāna izpildei un Sabiedrības naudas plūsmai, kā arī nodrošināt, lai finanšu līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši Sabiedrības 2021.gada budžetam un darbības plānam.

2.3. Uzdot Sabiedrības valdei turpināt sekot līdzi un regulāri informēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi par Covid-19 ietekmi uz Sabiedrības darbību.

Dalībnieku sapulces lēmumi 2020.g.

23.11.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” darbības pārskatu 9 mēnešiem

1.Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

  1. Uzdot Sabiedrības valdei turpināt sekot līdzi un regulāri informēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi par Covid-19 ietekmi uz Sabiedrības aktīviem, saistībām, ieņēmumiem, izdevumiem un Sabiedrības darbību kopumā.
  2. Uzdot Sabiedrības valdei katru ceturksni (20 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām) iesniegt Ekonomikas ministrijā Sabiedrības sagatavoto pārskatu ar operatīvajiem datiem par iepriekšējo ceturksni un attiecīgi nodrošināt Sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu ar darba kārtības jautājumiem par Sabiedrības operatīvo darbības pārskatu attiecīgajā ceturksnī.

23.09.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam

1.1. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam.

1.2. Nosūtīt zināšanai apstiprināto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam Pārresoru koordinācijas centram.

23.09.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” darbības pārskatu par 6 mēnešiem

2.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

10.06.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2020. gada pārskata revidenta apstiprināšanu

1.1. Apstiprināt SIA “D. Daņēvičas revidentu birojs”, reģistrācijas Nr. 40003470111, licence Nr. 33, par Sabiedrības 2020. gada pārskata revidentu, nosakot revidenta, atlīdzību 2 400 (divi tūkstoši četri simti) euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10.06.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2020. gada darbības plānu un Sabiedrības 2020. gada budžetu

2.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības 2020. gada darbības plānu un uzdot Sabiedrības valdei novērst darbības plānā konstatētās nepilnības.

2.2. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada budžetu.

20.05.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2019. gada pārskata apstiprināšanu

1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu.

1.2. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “D. Daņēvičas revidentu birojs” (Licences Nr. 33) 2020. gada 28. aprīļa atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2019. gada 31. decembri, kā arī par Sabiedrības darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2019. gadā.

1.3. Uzdot Sabiedrības valdei sekot līdzi un regulāri vērtēt iespējamo COVID-19 ietekmi uz Sabiedrības aktīviem, saistībām, ieņēmumiem un izdevumiem 2020. gadā.

1.4. Uzdot Sabiedrības valdei līdz š.g. 22. maijam iesniegt valsts kapitāla daļu turētājam Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 95 “Kārtība kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķiroša ietekme” 2. punktā minēto pārskatu kopā ar valdes vērtējumu par kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

11.03.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” finanšu un nefinanšu mērķiem

1.1. Apstiprināt šādus Sabiedrības nefinanšu mērķus:

- sniegt augstas precizitātes metroloģiskos pakalpojumus atbilstoši sabiedrības interesēm, tādējādi stiprinot tautsaimniecības nozaru konkurētspēju;

- stiprināt nacionālās metroloģijas sistēmas kapacitāti, sniedzot atbalstu nozares politikas īstenošanā;

- kļūt par vadošo laboratoriju starp trīs Baltijas valstīm ģeometrisko un optisko mērījumu jomā, sniedzot augstas precizitātes mērījumus;

- digitalizēt visus informācijas, datu aprites un uzskaites sistēmu procesus uzņēmumā, integrējot tajā digitālu mērījumu dokumentu vadības sistēmu;

- izpētīt zinātnes, attīstības un pētniecības virzienus metroloģijas jomā;

- nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalona bāzes uzturēšanu un mērvienību reproducēšanu;

- veicināt Metroloģijas biroja līdzdalību ar metroloģijas nozari saistītās aktivitātēs;

- nodrošināt mērīšanas līdzekļi nacionālā tipa apstiprināšanas procesu;

- veicināt sadarbību metroloģijas jomā un stiprināt nacionālās metroloģijas institūcijas kapacitāti nacionālā un reģionālā līmenī.

1.2. Apstiprināt šādus Sabiedrības finanšu mērķus:

Pamatmērķis: Nodrošināt stabilu kopējo ieņēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot Sabiedrības darbības efektivitāti. Attiecīgi Sabiedrībai izvirzīti šādi finanšu mērķi:

  • pašu kapitāla atdeve ROE;
  • normalizētā EBITDA;
  • normalizētā peļņa vai zaudējumi;
  • neto apgrozījums no jaunajiem pakalpojumiem.

1.3. Uzdot Sabiedrības valdei mēneša laikā iesniegt Ekonomikas ministrijā precizēto Sabiedrības 2020. gada budžetu un darbības plānu 2020. gadam, kā arī precizēto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju nākamajam periodam, lai to varētu virzīt saskaņošanai Pārresoru koordinācijas centram.

19.02.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2020. gada budžetu, darbības plānu 2020. gadam un stratēģiju nākamajam periodam

1.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2020. gada 11. martam.

1.2. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2020. gada 4. martam iesniegt Ekonomikas ministrijā precizēto SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 2020. gada budžetu un darbības plānu 2020. gadam, kā arī precizēto Sabiedrības stratēģiju nākamajam periodam, lai to varētu virzīt saskaņošanai Pārresoru koordinācijas centram.

1.3. Uzdot Sabiedrības valdei sasaukt dalībnieku sapulci 2020. gada 11.martā plkst.10.00, Ekonomikas ministrijas 507. telpā.

©2024 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs". Visas tiesības aizsargātas.

Meklēt

Lai nodrošinātu vislabāko www.lnmc.lv interneta lapas darbību, mēs izmantojam sīkdatnes. Ja turpini izmantot šo interneta lapu, tu piekrīti lietot mūsu sīkdatnes. Lai iepazītos vairāk par mūsu izmantotajām sīkdatnēm vai kā izdzēst sīkdatnes, spiediet šeit sīkdatņu (cookies) izmantošana.

  Piekrītu izmantot sīkdatnes.